برای دوستان هم سن خودم

یارو پتروس فداکار را با دهقان فداکار قاطی میکنه میره انگشت میکنه تو چشم راننده قطار""""                                                                                                  به یارو میگن شما به موتورسیکلت چی میگین ؟میگه "دوچرخه عصبانی؟؟/       .......................................................................................................................................غضنفروسط غضنفرداشته میرفته وسط راه میافته زمین برای اینکه ضایع نشه تادم خونه اش راسینه خیزمیره>>>>                                                                                                                ببخشید شما میدونین حاج زنبور عسل حج واجب رفته یا عمره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                                                       یارو میره مسابقه قران خوانی سوره بنی اسراییل بهش میافته انصراف میده::::                                                                                                               .